1. Επιχειρηματική Διαφάνεια

Παρέχουμε όλες τις εκ του νόμου απαραίτητες πληροφορίες όπως στοιχεία της ταυτότητας της επιχείρησης  (έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο  email, ΓΕΜΗ).

  1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με τρόπο θεμιτό και νόμιμο επί τη βάσει της αρχής της αναλογικότητας και τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συναφή και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας.

Παρέχουμε όλες τις εκ του νόμου απαραίτητες πληροφορίες (α) για την ταυτότητά του υπευθύνου επεξεργασίας και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του, (β) τον σκοπό της επεξεργασίας, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων και (δ) την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και αντίρρησης.

Αναφορικά με τη χρήση «cookies», η εγκατάσταση τους πραγματοποιείται μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του καταναλωτή και επί τη βάσει της συγκατάθεσης του, όπως και όταν απαιτείται, σύμφωνα με τον νόμο και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  1. Πληροφορίες σχετικά με το Προϊόν πριν από την Ολοκλήρωση της Παραγγελίας

Πριν από την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας ο υποψήφιος αγοραστής ενημερώνεται για τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως π.χ. για την τιμή, τα έξοδα αποστολής, τυχόν επιπλέον χρεώσεις, τους όρους και τρόπους πληρωμής, τις εγγυήσεις, τους όροι διεκπεραίωσης της παραγγελίας, το δικαίωμα υπαναχώρησης, προσφορές / εκπτώσεις, ώστε ο υποψήφιος αγοραστής να μπορεί να σχηματίσει μια ορθή απόφαση αγοράς. Οι εν λόγω πληροφορίες αναφέρονται με σαφήνεια και είναι εύκολα προσβάσιμες.

  1. Ενημέρωση & Επικοινωνία

Με την λήψη του αιτήματος παραγγελίας δηλώνουμε την αποδοχή της παραγγελίας επιβεβαιώνοντας  αυτή. Φροντίζουμε για την εξυπηρέτηση του πελάτη ενώ σε περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων ή αδυναμίας αποστολής για άλλο λόγο ενημερώνουμε άμεσα τον αγοραστή.

  1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ενημερώνουμε τον καταναλωτή μέσα από τους Όρους Χρήσης για το δικαίωμα του προς άσκηση υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών.

Ενημερώνουμε για όλες τις λεπτομέρειες που ρυθμίζουν το δικαίωμα του αυτό, τον τρόπο πρακτικής άσκησης του και τους περιορισμούς αυτού, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την ιδιαιτερότητα κάθε προϊόντος και παρέχουμε σε αυτόν υπόδειγμα άσκησης του δικαιώματός του. Εξυπακούεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που προβλέπει κάθε φορά ο νόμος.

  1. Ασφάλεια Συναλλαγών

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, εφαρμόζουμε κάθε απαραίτητο μέτρο, ώστε να παρέχουμε ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών (ανάλογη προς τα διάφορα στάδια ολοκλήρωσης αυτών) και δεδομένων (προσωπικών ή μη) που συλλέγονται και επεξεργάζονται.

  1. Ικανοποίηση και Εξυπηρέτηση Καταναλωτών

Παρέχουμε την δυνατότητα εξυπηρέτησης πελατών, αιτημάτων ή και παραπόνων (μέσω ON-line chat, τηλεφώνου και email) και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με τα αιτήματά τους εντός των νόμιμων χρονικών ορίων ανά περίπτωση.